Lietuvos minimalusis darbo užmokestis - Dažnai užduodami klausimai

Ar Lietuvoje egzistuoja atskiras teisės aktas, reglamentuojantis minimalųjį darbo užmokestį?

Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 187 straipsniu, Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalųjį valandinį atlygį ir mėnesinę algą. Šiuo metu Lietuvoje galiojantis minimaliojo darbo užmokesčio tarifas yra reglamentuotas 2012 gruodžio 19 dienos Lietuvos Respublikos Nutarimu Nr. 1543 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo".

Ar Lietuvos įstatymai nustato vieną, ar daugiau minimaliojo darbo užmokesčio dydžių?

Lietuvos Respublikos Darbo Kodekse nurodoma, jog Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu gali nustatyti skirtingus minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžius atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms. Kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatyti didesnii minimaliojo darbo užmokesčio dydžiai.

Kokiu lygmeniu yra nustatomas minimalusis darbo užmokestis?

Nors Darbo Kodekse numatyta, jog Vyriausybė gali nustatyti skirtingus minimaliojo darbo užmokesčio dydžius atskiroms ūkio šakoms, regionams ar darbuotojų grupėms, Lietuvoje galioja vienas įstatymu įtvirtintas minimalusis darbo užmokesčio dydis (nacionaliniu lygmeniu).

Kokia yra minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo bazė (laiko vienetas)?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato minimalųjį valandinį atlygį ir mėnesinę algą.

Ar minimalioji mėnesio alga priklauso nuo fiksuoto išdirbtų valandų skaičiaus?

Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 144 straipsniu, darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę - minimalusis darbo užmokestis yra apskaičiuojamas, remiantis 40 valandų darbo savaite. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų (išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys). Remiantis DK 196 straipsniu, ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą. Tokiu atveju gaunamas atlyginimas gali būti mažesnis už nustatytą oficialų darbo užmokesčio minimumą (jei žmogus dirba mažiau nei 40 valandų per savaitę).

Ar Vyriausybė, darbdaviai ir/ar profesinių sąjungų atstovai yra atsakingi už minimaliojo darbo užmokesčio nustatymą?

Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 187 straipsniu, Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalųjį valandinį atlygį ir mėnesinę algą. Trišalę Tarybą sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai.

Kaip yra nusprendžiama dėl minimaliojo darbo užmokesčio kėlimo?

Remiantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 187 straipsniu, Vyriausybė Trišalės tarybos teikimu nustato minimalųjį valandinį atlygį ir mėnesinę algą. Trišalę Tarybą sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų atstovai.

Kokie yra minimaliojo darbo užmokesčio komponentai Lietuvoje?

Minimalusis darbo užmokestis yra fiksuotas ir neturi kintamosios dalies.

Kaip dažnai yra atnaujinama fiksuota minimaliojo darbo užmokesčio dalis?

Minimaliojo darbo užmokesčio dydis yra peržiūrimas kismet.

Kokiais kriterijais remiantis, yra atnaujinamas minimaliojo darbo užmokesčio dydis?

Minimalusis darbo užmokestis nustatomas remiantis šešiais kriterijais, paskelbtais Tarptautinės Darbo organizacijos Rekomendacijoje Nr. 135: 1. dirbančiojo ir jo išlaikomų vaikų minimalūs, socialiai priimtini poreikiai; 2. bendras šalies vidutinis darbo užmokesčio lygis; 3. vartotojų kainų kitimas; 4. socialinių išmokų dydis; 5. gyventojų socialinių grupių gyvenimo standartų palyginimas; 6. bendri ekonominiai veiksniai (ekonomikos augimo, darbo našumo kitimo ir aukšto užimtumo lygio skatinimas). Jei Vyriausybė nesutaria dėl minimaliojo darbo užmokesčio (ateinantiems metams) iki birželio pirmos, tuomet seimas yra atsakingas už minimaliojo darbo užmokesčio nustatymą ir patvirtinimą iki pavasario sesijos pabaigos. Tokiu atveju kriterijai, kuriais remiamasi, nustatant šį dydį, yra: vidutinis praėjusių metų infliacijos dydis bei kiti rodikliai, turintys įtakos vidutinio darbo užmokesčio privačiame ir viešajame sektoriuje kitimui.

Kokia yra Lietuvos skurdo rizikos riba?

Spauskite čia, kad sužinotumėte, kokia yra nacionalinė skurdo ribą minimalaus darbo užmokesčio, pragyvenimo minimumo ir faktinio darbo užmokesčio kontekstuose. Pasirinkite valiutą (euro and nacionalinę valiutą), kad sužinotumėte, kokia yra nacionalinė skurdo riba.

Kas yra atsakingas už teisės aktų, susijusių su minimaliuoju darbo užmokesčių, pažeidimų prevenciją?

Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 32 ir 33 straipsniai numato, jog kaip darbdaviai laikosi šio Kodekso, darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų, pagal įstatymų nustatytą kompetenciją kontroliuoja ir jų pažeidimų prevenciją vykdo Valstybinė darbo inspekcija ir kitos institucijos. Nevalstybinę darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę vykdo profesinės sąjungos, jų žinioje esančios inspekcijos ir kitos institucijos, veikiančios pagal įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.

Kokios sankcijos gali būti taikomos, esant pažeidimams?

Įstatymų nustatyta tvarka teismas arba kiti darbo ginčus nagrinėjantys organai darbo teises gina tokiais būdais: 1) tas teises pripažindami; 2) atkurdami buvusią iki teisės pažeidimo padėtį ir užkirsdami kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams; 3) įpareigodami atlikti pareigą natūra; 4) nutraukdami arba pakeisdami teisinį santykį; 5) išieškodami iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ar moralinę žalą, o įstatymų nustatytais atvejais ir baudas ar delspinigius; 6) kitais įstatymų nustatytais būdais.

Kaip dažnai yra taikomos sankcijos?

Duomenų nėra

Ar darbdaviai ir/ar profesinės sąjungos atstovai taip pat yra atsakingi už darbo teisės laikymosi kontrolę?

Nevalstybinę darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę vykdo profesinės sąjungos, jų žinioje esančios inspekcijos ir kitos institucijos, veikiančios pagal įstatymus ir kitus norminius teisės aktus.

Kur galite kreiptis, jei manote, jog uždirbate mažesnį, nei minimalųjį darbo užmokestį?

Jei Jūs manote, jog uždirbate mažiau, nei minimalusis darbo užmokestis (nors dirbate ne mažiau nei 40 valandų per savaitę), prašome kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją ar profesines sąjungas.

Kurį mėnesį yra peržiūrimas minimaliojo darbo užmokesčio dydis?

Nėra duomenų

loading...