Kompensacijos

Kompensacija už viršvalandžius

Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. Darbo kodekse anksčiau nebuvo numatyta jokių sąlygų dėl lankstaus darbo grafiko. Pagal pataisytą 2017 m. Darbo kodeksą, lankstus darbo grafikas leidžiamas tada, kai pats darbuotojas gali sudaryti darbo grafiką.

Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė (kartu su pertrauka pailsėti ir pavalgyti) negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.

Tam tikrų kategorijų (gydymo, globos (rūpybos), vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, ryšių specializuotų tarnybų bei avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų ir kitų tarnybų, dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams, budėtojams patalpose darbo laikas gali būti iki dvidešimt keturių valandų per parą. Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip dvidešimt keturios valandos. Tokių darbų sąrašą tvirtina Vyriausybė.    

Tam tikrai žmonių grupei taip apt glai būti nustatytas trumpesnis darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas asmenims iki aštuoniolikos metų; asmenims, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius) ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į darbo aplinką, bet ne ilgesnis kaip trisdešimt šešios valandos per savaitę; asmenims, dirbantiems naktį. Būtina paminėti, jog strumpintas darbo laikas ne visuomet siejamas su mažesniu darbo užmokesčiu – aukščiau nurodyti darbuotojai gauna tokį patį (kartais net aukštesnį) darbo užmokestį kaip ir kiti darbuotojai.

Viršvalandžiai – tai darbo valandos viršijančios įprastą darbo laiką (40 valandų per savaitę, 36 valandos per savaitę esant pavojingoms darbo sąlygoms, 12 valandų per dieną ar 48 per savaitę jei asmuo dirba keliose darbovietėse). Darbdavys gali skirti viršvalandinius darbus tik išimtiniais atvejais.

Viršvalandiniai darbai leidžiami šiais išimtiniais atvejais:

1) kai dirbami darbai, būtini krašto apsaugai, ir siekiant užkirsti kelią nelaimėms bei pavojams;

2) kai dirbami visuomenei būtini darbai, šalinamos atsitiktinės ar staiga atsiradusios aplinkybės dėl avarijų, gaivalinių nelaimių;

3) kai būtina užbaigti pradėtą darbą, kurio dėl nenumatytos ar atsitiktinės kliūties esamomis techninėmis gamybos sąlygomis nebuvo galima užbaigti per darbo valandų skaičių, jeigu nutraukus pradėtą darbą gali sugesti medžiagos ar įrengimai;

4) kai dirbami mechanizmų arba įrengimų remonto ir atstatymo darbai, jeigu dėl jų gedimo didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą;

5) kai darbo tęsti neatvyksta pamainininkas, jeigu dėl to gali sutrikti darbo procesas; šiais atvejais administracija turi nedelsdama, ne vėliau kaip po pusės pamainos, pakeisti pamainininką kitu darbuotoju;

6) pakrovimo ir iškrovimo operacijoms ir su jomis susijusiems transporto darbams atlikti, kai būtina ištuštinti transporto įmonių sandėlius, taip pat transporto priemonėms pakrauti ir iškrauti, kad kroviniai nesusikauptų išsiuntimo bei paskirties punktuose ir būtų išvengta transporto priemonių prastovos.

Darbuotojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi viršyti keturių valandų ir šimto dvidešimties valandų per metus. Kolektyvine sutartimi galima nustatyti ir ilgesnį višvalandinį darbo laiką, kuris neturėtų viršyti 180  valandų per metus. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. Tokių pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse. Pagal pataisytą 2017 m. Darbo kodeksą, viršvalandžių ribos keičiamos tokia tvarka: 8 valandos per 7 dienas iš eilės; 12 valandų per 7 dienas iš eilės su raštišku darbuotojo sutikimu; ir 180 valandų per metus, jei pagal kolektyvinę sutartį nepatvirtinama daugiau valandų. Vidutinės maksimalios darbo valandos, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų per savaitę per 3 mėnesių laikotarpį .

Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). Pagal pataisytą 2017 m. Darbo kodeksą, viršvalandžių tarifas už naktinį darbą prilyginamas bent dvigubam (200 %) standartiniam tarifui

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §111 – 121 ir 144 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2017 metais.

Kompensacija už darbą naktį

Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. Naktiniu laikomas darbas, jeigu trys darbo valandos tenka nakčiai. Naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Vadinasi, darbo laiko trukmė siekia 7 valandas. Nakties darbo trukmė netrumpinamaesant nepertraukiamai gamybai, taip pat kai pagal darbo sutartį darbuotojas yra priimtas darbui naktį.

Darbuotojų, dirbančių naktį, sveikata nemokamai tikrinama Vyriausybės nustatyta tvarka, taip pat darbuotojo pageidavimu (jei turi nusiskundimų dėl nakties darbo). Jeigu nustatoma, kad darbas naktį pakenkė arba gali pakenkti darbuotojo sveikatai, darbdavys, vadovaudamasis sveikatos priežiūros įstaigos išvada, privalo perkelti darbuotoją dirbti tik dieną.

Už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos).

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §145(3), 117, 120 ir 144 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2017 metais.

Darbas poilsio ir švenčių dienomis

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §144 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2017 metais.

Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dineomis

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. Jei darbuotojui tenka dirbti per valstybines šventes, kompensacija sudaro 250 % įprasto tarifo.

Šaltiniai: Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) §144 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2017 metais.

Teisės aktai, reglamentuojantys kompensacijų apskaičiavimą ir mokėjimą

  • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), paskutinį kartą redaguotas 2017 metais / Labour Code 2016, last amended in 2017
loading...
Loading...