Priverstinis Darbas

Priverstinio darbo draudimas

Pasak LR Konstitucijos, priverčiamasis darbas yra draudžiamas, išskyrus įstatyme numatytus atvejus. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais. Taip pat priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.

LR Darbo kodeksas taip pat draudžia bet kokį privertinį darbą.

Jei darbdavys  reikalavo iš žmogaus atlikti neteisėtus veiksmus ar susilaikyti nuo teisėtų veiksmų atlikimo, ar kitaip elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudodamas psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui ar jo artimiesiems, jis yra baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas turėdamas tikslą gauti turtinės ar kitokios asmeninės naudos pardavė, pirko ar kitaip perleido arba įgijo asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Asmuo, vykdantis prekyba žmonėmis, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dviejų iki dešimties metų.

Šaltiniai:Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992), §48 straipsnis; Baudžiamasis kodeksas (2000), §147 ir 148 straipsnis, paskutinį kartą redaguotas 2013 metais

Teisė keisti darbą ir nutraukti darbo sutartį

Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų (nuo 2017 m. liepos mėn., riba yra 20 kalendorinių dienų). Darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio.

Įstatymo numatytais atvejais darbuotojas privalo pranešti apie darbo sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš tris dienas (nuo 2017 m. liepos mėn., riba pratęsta iki 5 darbo dienų). Šis terminas taikomas jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Taip pat šis terminas taikomas jeigu darbuotojas yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna.

Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

Remiantis LR Konstitucija, kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą.

Šaltiniai:Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992), §48 straipsnis; Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), §127 straipsnis, paskutinį kartą redaguota 2017 metais

Nežmoniškos darbo sąlygos

Darbo laikas gali būti ilgesnis nei 40 valandų per savaitę, tačiau darbo laikas (įskaitant viršvalandžius) negali viršyti 48 valandų 7 dienų laikotarpyje.Darbuotojų, dirbančių daugiau nei vienoje darbovietėje ar turinčių papildomą darbo sutartį toje pačoje darbovietėje, dienos darbo laikas (įskaitant pertraukas ir laiką, skirtą pavalgyti) negali viršyti 12  valandų.

Vidutinė maksimali darbo trukmė, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų per savaitę 3 mėnesių laikotarpiu.

Jei norite gauti daugiau informacijos šia tema, prašome eiti į skyrių „kompensacijos“.

Šaltinis: LR Darbo Kodeksas 2016, straipsnis §111-121 ir 144, paskutinį kartą redaguotas 2017

Teisės aktai, reguliuojantys priverstinį darbą

  • Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992) / Constitution of Lithuania 1992, last amended in 2006
  • Civilinis kodeksas (1968), paskutinį kartą redaguotas 2014 metais / Criminal Code 1968, last amended in 2014
  • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016), paskutinį kartą redaguotas 2017 metais / Labour Code 2016, last amended in 2017
loading...
Loading...